Jak zostać błogosławionym i świętym? Część 1

Ks. Andrzej Scąber

JAK ZOSTAĆ BŁOGOSŁAWIONYM I ŚWIĘTYM,
CZYLI SŁUDZY BOŻY W KOŚCIELE KATOLICKIM

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/wpis2015-52_swietosc.html

Redakcja strony Duszków składa serdeczne podziękowania Autorowi oraz portalowi Opoka za udzielenie zgody na publikację

W potocznym rozumieniu termin „Sługa Boży” odnosimy najczęściej do osób, które poprzez śluby zakonne (czystość, ubóstwo, posłuszeństwo) lub święcenia (biskup, prezbiter, diakon) poświęciły swe życie Bogu. Papież Grzegorz Wielki mówił o sobie, że jest servus servorum Dei, czyli „Sługą Sług Bożych”.

Etymologicznie wyraz „sługa” pochodzi od greckiego słowa doulus i oznacza dosłownie niewolnika. W starożytności niewolnik był całkowicie zdany na łaskę i oddany swemu właścicielowi. Jego pan mógł z nim robić, co uznał za stosowne, nawet sprzedać innemu wolnemu obywatelowi, a także pozbawić życia. Starożytni Grecy rozróżniali pomiędzy doulus – „sługą”, który był własnością swego pana, a misthios – niewolnikiem, zatrudnionym do pracy najemnej, za którą otrzymywał zapłatę.

Sługa, a nie niewolnik

W Starym Testamencie słowo doulus odnoszono do króla, który był przedstawicielem Boga, i do proroków – wysłanników Przedwiecznego. W Nowym Testamencie słowo to nabrało nowego znaczenia. Greckie douleo – służyć – oznacza „być przywiązanym do swego nauczyciela”. Sam Pan Jezus swoją misję nazywał służbą: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk10,45). Również relacje, które zawiązały się pomiędzy Nim a uczniami, były nacechowane postawą służby dla innych: „Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Kto chce być pierwszy między wami, niech będzie sługą i niewolnikiem wszystkich”. (Mt 20, 20-28). W miejsce dominacji człowieka nad człowiekiem Chrystus wprowadza postawę służby jeden drugiemu. To przesłanie przekazuje uczniom – jako swój Testament – podczas Ostatniej Wieczerzy: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.(J13,31-35). Te znane słowa Jezus wypowiedział po umyciu nóg uczniom – ta czynność była obowiązkiem niewolników.

W chrześcijaństwie pojęcie „sługa” oznacza dobrowolne związanie się z Bogiem, który jest Panem. Nie jest to służba niewolnika z bojaźni, lecz dziecka Boga. Ponieważ chrześcijanie nie są już sługami, lecz przyjaciółmi Jezusa, uczestniczą w posłudze świadczonej Bogu przez Jezusa dla sprawy Ewangelii. Co więcej, każdy chrześcijanin winien czynić się dobrowolnie sługą bliźniego.